Main logo Image
LIFE EL-BIOS
Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα για τη Βιοποικιλότητα της Ελλάδας
ΦΛΩΡΙΝΑ: ΟΡΟΣ ΒΕΡΝΟΝ - ΚΟΡΥΦΗ ΒΙΤΣΙ / ΗΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ / Click στη φύση/ LIFE-IP 4 NATURA

ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΙΣΣΑΡΗΣ (Oceanographer - Marine ecologist - UW imaging) / yissaris.comΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΒΥΘΟΣΓΙΑΝΝΗΣ ΙΣΣΑΡΗΣ (Oceanographer - Marine ecologist - UW imaging) / yissaris.com
ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ)

Το Πράσινο Ταμείο είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) εποπτευόμενο από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Βάσει του Νόμου 3889/2010 το Πράσινο Ταμείο δύναται να πραγματοποιεί ευρεία διανομή κεφαλαίων (που προέρχονται από περιβαλλοντικούς φόρους, τέλη για περιβαλλοντικές ζημίες, συστήματα εμπορίας εκπομπών ρύπων κ.λπ.) σε στοχευμένα προγράμματα προστασίας του περιβάλλοντος.
Σκοπός του Πράσινου Ταμείου είναι να ενθαρρύνει την αειφόρο ανάπτυξη μέσω της προστασίας του περιβάλλοντος παρέχοντας διοικητική, οικονομική, τεχνική και χρηματοδοτική υποστήριξη σε προγράμματα, μέτρα και παρεμβάσεις με στόχο τη βελτίωση και αποκατάσταση του περιβάλλοντος και την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Για το σκοπό αυτό, το Πράσινο Ταμείο χρηματοδοτεί προγράμματα που καταρτίζει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας προς εφαρμογή από τα άλλα Υπουργεία και εποπτευόμενους φορείς, τοπικές αρχές, νομικές οντότητες και λοιπά ενδιαφερόμενα μέρη του δημόσιου τομέα. Ο ετήσιος προϋπολογισμός του Πράσινου Ταμείου ξεπερνάει τα 60 εκ. €.
Το Πράσινο Ταμείο είναι το Εθνικό Σημείο Επαφής για το Πρόγραμμα LIFE στην Ελλάδα για το Περιβάλλον και συμμετέχει (ως εταίρος ή ως συντονιστής) σε πολλά έργα LIFE. Επιπλέον, το Πράσινο Ταμείο καλύπτει μέρος της εθνικής συμμετοχής σε εγκεκριμένα έργα LIFE.

LIFE EL BIOS Συντονιστής για το Πράσινο Ταμείο & Συντονιστής Πληροφοριακού Συστήματος: Βασίλης Μποντζώρλος (vbontzorlos@prasinotameio.gr)

LIFE EL BIOS Υπεύθυνη Επικοινωνίας: Ράνια Πηλίδου (rpilidou@prasinotameio.gr)

Ιστοσελίδα
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ / Click στη φύση/ LIFE-IP 4 NATURAΕΒΡΟΣ: ΔΑΣΟΣ ΔΑΔΙΑΣ - ΣΟΥΦΛΙΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ / Click στη φύση/ LIFE-IP 4 NATURA
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.)

Ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ) είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου εποπτευόμενο από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ). Αποτελεί τον καθολικό διάδοχο του Εθνικού Κέντρου Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης (Ε.Κ.Π.Α.Α.) και των 36 Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4685/2020, όπως τροποποιήθηκε από τους Ν. 4722/2020 & N. 4819/2021.
Σκοπός του ΟΦΥΠΕΚΑ είναι η εφαρμογή της πολιτικής που χαράσσει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τη διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών στην Ελλάδα, τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και την προώθηση και υλοποίηση δράσεων αειφόρου ανάπτυξης και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.
Προς τον σκοπό αυτό, ο ΟΦΥΠΕΚΑ συντονίζει την εφαρμογή της πολιτικής για τις προστατευόμενες περιοχές, οργανώνει πληροφορίες και δεδομένα για το καθεστώς προστασίας της ελληνικής βιοποικιλότητας, παρέχει επιστημονική και τεχνική στήριξη στο ΥΠΕΝ, εφαρμόζει σχέδια διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών, και συνεργάζεται με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, επιστημονικά και εκπαιδευτικά ιδρύματα, ΜΚΟ για την αποτελεσματική διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών και την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης.
Ο ΟΦΥΠΕΚΑ συμμετέχει παράλληλα σε διάφορα προγράμματα LIFE, INTERREG και HORIZON 2020.

Ιστοσελίδα
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗΣ / Click ΣΤΗ ΦΥΣΗ / LIFE-IP 4 NATURAΑΤΤΙΚΗ: ΟΡΟΣ ΠΑΡΝΗΘΑΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗΣ / Click ΣΤΗ ΦΥΣΗ / LIFE-IP 4 NATURA
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ | TΜΗΜΑ AΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ TΟΠΟΓΡΑΦΩΝ MΗΧΑΝΙΚΩΝ

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης αποτελεί το μεγαλύτερο ελληνικό πανεπιστήμιο. Συνολικά περιλαμβάνει 10 σχολές, που συγκροτούνται από 40 τμήματα. Είναι ένα από τα καλύτερα πολυθεματικά πανεπιστήμια στην Νοτιοανατολίκή Ευρώπη, με διεθνής αναγνώριση.
Tο Tμήμα Aγρονόμων και Tοπογράφων Mηχανικών (TATM) της Πολυτεχνικής Σχολής του AΠΘ υποδιαιρείται σε τρεις Tομείς: 1) Γεωδαισίας και Τοπογραφίας, 2) Κτηματολογίου, Φωτογραμμετρίας και Χαρτογραφίας και 3) Υδραυλικών και Συγκοινωνιακών Έργων.
Το Τμήμα κατέχει εκτεταμένη εμπειρία σε περιβαλλοντικές επιστήμες, μηχανολογία, αγροτική ανάπτυξη και σχεδιασμό, παρακολούθηση φυσικών πόρων και αειφόρο ανάπτυξη, ενώ διεξάγει βασική και εφαρμοσμένη έρευνα σχετικά με χρήσεις γης, αλλαγών χρήσης γης και περιβάλλον μέσω εφαρμογής τεχνικών αφομοίωσης δεδομένων τηλεπισκόπησης και Γεωχωρικής Μοντελοποίησης.
Το προσωπικό του τμήματος προσφέρει επιστημονική τεχνογνωσία και ερευνητική αριστεία εστιάζοντας στους τομείς της Περιβαλλοντικής Τηλεπισκόπησης, των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS) και των Δικτυακών Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (webGIS), των Βασικών Μεταβλητών (Essential Variables), των Εργαλείων Οπτικοποίησης Ιστού (Web Visualization), της Ανάπτυξης Πινάκων Εργαλείων (Dashboard), του χειρισμού μεγάλων δεδομένων και των εφαρμογών Παρατήρησης Γης (EO).
Επιστημονικός υπεύθυνος έργου για το ΑΠΘ-ΤΑΤΜ: Μαλλίνης Γιώργος (gmallin@topo.auth.gr), Αναπληρωτής Καθηγητής ΑΠΘ.

Ιστοσελίδα
ΓΙΑΝΝΗΣ ΙΣΣΑΡΗΣ (Oceanographer - Marine ecologist - UW imaging) / yissaris.comΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΒΥΘΟΣΓΙΑΝΝΗΣ ΙΣΣΑΡΗΣ (Oceanographer - Marine ecologist - UW imaging) / yissaris.com
ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ / ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΤΟΠΩΝ-ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ (ΕΚΒΥ)

Το Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων ιδρύθηκε το 1991 στη Θεσσαλονίκη, ως παράρτημα του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας. Σκοπός του είναι η προώθηση της αειφορικής διαχείρισης των ανανεώσιμων φυσικών πόρων στην Ελλάδα και σε άλλες περιοχές της Μεσογείου και της Ευρώπης. Διαθέτει μεγάλη εμπειρία στην εφαρμογή της νομοθεσίας και των πολιτικών της ΕΕ, περιλαμβανομένων των Οδηγιών για τη Φύση (92/43/EΟΚ και 2009/147/ΕΚ) και της Στρατηγικής για τη Βιοποικιλότητα, καθώς και στην απογραφή, παρακολούθηση, χαρτογράφηση και αξιολόγηση οικοσυστημάτων, οικοτόπων και ειδών. Πιο συγκεκριμένα, το ΕΚΒΥ έχει συνδέσει το όνομά του με τη δημιουργία του Δικτύου Natura 2000 στην Ελλάδα, συντονίζει και υποστηρίζει την υποβολή των εθνικών εκθέσεων για τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες για τη Φύση κατά τις τελευταίες τρεις περιόδους αναφοράς και διατηρεί έναν διαδικτυακό τόπο για τη βιοποικιλότητα (www.biodiversity-info.gr) με περισσότερες από 200.000 επισκέψεις/έτος.
Υλοποιεί εφαρμοσμένη έρευνα και δράσεις ενημέρωσης και εκπαίδευσης. Παρέχει επιστημονική στήριξη σε δημόσιες υπηρεσίες και φορείς, ιδιαίτερα αυτούς που είναι αρμόδιοι για τις προστατευόμενες περιοχές και τη βιοποικιλότητα, τη διαχείριση οικοσυστημάτων, την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, τη νομική προστασία υγροτόπων εκτός προστατευόμενων περιοχών κ.λπ. Είναι θεσμικό μέλος του Ecosystem Services Partnership-ESP και έχει λάβει μέρος στην εκπόνηση της χαρτογράφησης και αξιολόγησης των υπηρεσιών οικοσυστημάτων, και συγκεκριμένα στην αξιολόγηση της κατάστασης και της συνδεσιμότητας των οικοσυστημάτων.
Επίσης, το ΕΚΒΥ είναι θεσμικά αρμόδιος οργανισμός για τη λειτουργία του Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης των Λιμνών (ποιότητα και ποσότητα νερών) και την αξιολόγηση της οικολογικής τους κατάστασης, σύμφωνα με την Οδηγία Πλαίσιο για τα Ύδατα (2000/60/ΕΚ).
LIFE EL BIOS Συντονιστής για το ΕΚΒΥ: Έλενα Χατζηχαραλάμπους (helena@ekby.gr)

Ιστοσελίδα
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΚΑΛΗΣ / Click ΣΤΗ ΦΥΣΗ/ LIFE-IP 4 NATURAΜΑΓΝΗΣΙΑ: ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΩΝ ΠΡΩΗΝ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΚΑΛΗΣ / Click ΣΤΗ ΦΥΣΗ/ LIFE-IP 4 NATURA
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (Π.Θ.) | ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΤΗΜΜΥ)

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Π.Θ.) ιδρύθηκε το 1984 και είναι εξέχον ίδρυμα της Ανώτατης Εκπαίδευσης. Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, αποτελείται από 37 Τμήματα και 8 σχολές, και θεωρείται σήμερα το τρίτο μεγαλύτερο Πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (T.H.M.M.Y.) του Π.Θ., προωθεί την έρευνα και τις εφαρμογές της επιστήμης και των τεχνολογιών των ηλεκτρολόγων μηχανικών και μηχανικών υπολογιστών, στους τομείς της Εφαρμοσμένης Επιστήμης Υπολογιστών, της Τεχνολογίας Λογισμικού και των Πληροφοριακών Συστημάτων, της Αρχιτεκτονικής Υλικού και Υπολογιστών, των Σήματων, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων, της Ενέργειας και των Ενεργειακών Συστημάτων, Έξυπνων Δικτύων και της Εφαρμοσμένης Πληροφορικής.
Το ΤΗΜΜΥ διαθέτει προηγμένη εμπειρία στα ασύρματα δίκτυα με έμφαση στα πρωτόκολλα επιπέδου πρόσβασης, στα συνεργατικά δίκτυα, στις κατευθυντικές κεραίες, στην ποιότητα παροχής υπηρεσιών και διαχείρισης δικτύου και στην εξόρυξη δεδομένων από αισθητήρες που σχετίζονται με την παρακολούθηση της κατάστασης των φυσικών πόρων σε πεδία όπως η Έξυπνη Γεωργία και η παρακολούθηση της βιοποικιλότητας.
LIFE EL BIOS Επιστημονικός Υπεύθυνος, Αν. Καθηγητής Π.Θ: Αθάνασιος Κοράκης (korakis@e-ce.uth.gr)

Ιστοσελίδα
Φώτης Καφέτσης / Click στη φύση/ LIFE-IP 4 NATURAΠΙΕΡΙΑ: ΟΡΟΣ ΟΛΥΜΠΟΣΦώτης Καφέτσης / Click στη φύση/ LIFE-IP 4 NATURA
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (ETC) - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΜΑΛΑΓΑ (UMA)

Το European Topic Center for Spatial Analysis and Synthesis (ETC-UMA) είναι ένα διεθνές ερευνητικό κέντρο που εδρεύει στο Πανεπιστήμιο της Μάλαγα (Ισπανία) από το 2011. Αποστολή του είναι να αναπτύξει περιβαλλοντικές γνώσεις για την υποστήριξη της ανάπτυξης τεκμηριωμένων πολιτικών και της λήψης αποφάσεων. Οι ερευνητές στο ETC-UMA αποτελούν μέρος της βασικής ομάδας ενός δικτύου Ευρωπαϊκών Θεματικών Κέντρων που υποστηρίζουν τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος (EEA) στην εφαρμογή διαφόρων θεματικών στοιχείων της περιφερειακής στρατηγικής και των σχεδίων δράσης του. Αυτή η υποστήριξη περιλαμβάνει τη διαχείριση δεδομένων και το σχεδιασμό και τη συντήρηση της Ολοκληρωμένης Πλατφόρμας Δεδομένων του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος και της πανευρωπαϊκής αξιολόγησης γης, εδάφους και οικοσυστήματος.
Το ETC-UMA έχει διαμορφώσει ενεργά την αξιολόγηση του οικοσυστήματος σε ευρωπαϊκό επίπεδο ως μέρος της ομάδας εργασίας MAES της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επιπλέον, η ομάδα ETC-UMA συμμετέχει σε παγκόσμιες και περιφερειακές πρωτοβουλίες που οδηγούν και συμβάλλουν σε διεθνή και ευρωπαϊκά έργα. Ανάμεσα στις δραστηριότητές του, το ETC-UMA ηγείται από το 2016 της κοινότητας Προστασίας της Μεσογειακής Βιοποικιλότητας, ένα δίκτυο περίπου 300 ιδρυμάτων, που διασφαλίζουν εργαλεία και προσεγγίσεις για τη μείωση των πιέσεων στη βιοποικιλότητα στην περιοχή.

Ιστοσελίδα
Γιώργος Νούνεσης / CLICK ΣΤΗ ΦΥΣΗ/ LIFE-IP 4 NATURAΚΥΚΛΑΔΕΣ: ΒΟΡΕΙΑ ΑΜΟΡΓΟΣ ΚΑΙ ΚΙΝΑΡΟΣ, ΛΕΒΙΘΑ, ΜΑΥΡΑ, ΓΛΑΡΟΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗΓιώργος Νούνεσης / CLICK ΣΤΗ ΦΥΣΗ/ LIFE-IP 4 NATURA
ΟΛΥΜΠΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΙΚΕ

Η «ΟΛΥΜΠΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΙΚΕ» εδρεύει στην Θεσσαλονίκη και στελεχώνεται από επιστημονικό προσωπικό με 20ετή εμπειρία στην ανάπτυξη και διαχείριση φυσικών πόρων. Σημαντικοί τομείς δραστηριοποίησης της εταιρείας αποτελούν η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα (Εθνικά και Ευρωπαϊκά), η συγγραφή μελετών και τεχνικών εκθέσεων.
Το προσωπικό της εταιρείας έχει εκπονήσει/συμμετάσχει στην ολοκλήρωση περισσότερων από 70 Διαχειριστικών Σχεδίων ιδιωτικών και δημόσιων δασών, κυρίως της Βόρειας Ελλάδας, ενώ έχει συμμετάσχει και υλοποιήσει την εκπόνηση σχεδίων διαχείρισης και αντιμετώπισης κινδύνου δασικών πυρκαγιών σε δασικές εκτάσεις, όπως αυτές του Εθνικού Πάρκου της Πίνδου, για τα οποία δημιουργήθηκαν χωρικές βάσεις δεδομένων, χάρτες και μοντέλα πρόβλεψης, θερμικής έντασης και εξάπλωσης πυρκαγιάς. Επιπρόσθετα, η εταιρεία έχει συμμετάσχει στην εκπόνηση εθνικών έργων παρακολούθησης και ευρωπαϊκών προγραμμάτων Interreg.
Επιπλέον των παραπάνω, η ΟΛΥΜΠΟΣ δραστηριοποιείται έντονα στον τομέα της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών σε ζητήματα που άπτονται της δασικής/περιβαλλοντικής νομοθεσίας καθώς και ιδιοκτησιακού καθεστώτος εκτάσεων που υπάγονται στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας.

LIFE EL BIOS Συντονιστής για την «ΟΛΥΜΠΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΙΚΕ»: Θωμάς Λάγκας (Lagkas@olympos-consulting.gr)
LIFE EL BIOS Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Αλέξιος Οικονόμου (Oikonomou@olympos-consulting.gr)

Ιστοσελίδα
Back to top